Reklamace

Reklamační řád společnosti č. 01/2022  

  

vytvořený v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník), zákonem č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v platném znění. 

  

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Formulář pro založení reklamace naleznete zde: https://www.daycomp.cz/reklamace/ 

  

 • Tento reklamační řád se vztahuje na zboží/služby objednané a zakoupené od společnosti Agartha Company s.r.o. sídlem Místecká 1120/103, Ostrava-Vítkovice 703 00 (dále jen jako „dodavatel“) a řádně reklamované v záruční době a doručené na adresu provozovny: Místecká 1120/103, Ostrava-Vítkovice 703 00
 • Objednatel svým (I) podáním internetové objednávky, (II) akceptací potvrzení objednávky, (III) akceptací protinávrhu dodavatele, (IV) potvrzením nabídky dodavatele, (V) převzetím a uhrazením (i částečným) faktury na zálohovou platbu, (VI) převzetím dodaného zboží/služeb nebo (VII) převzetím faktury za dodané zboží/služby, podle toho, co nastane dříve, stvrzuje, že se seznámil s platnými obchodními podmínkami dodavatele, jakožto i s tímto reklamačním řádem, a že s nimi souhlasí.
 • Současně s nebo po dodání zboží nebo poskytnutí služby bude objednateli předložena faktura. Faktura je zároveň považována za záruční list, popř. za dodací list (předávací doklad), pokud tyto nejsou ke zboží/službě přiloženy.

ZÁRUČNÍ DOBA 1) Záruční doba na zboží/služby

je dvacetčtyři (24) měsíců s výjimkou uvedenou v čl.VII. tohoto reklamačního řádu.

2)        Záruční doba na dodané zboží/službu začíná běžet dnem převzetí zboží/služby, tedy podpisem předávacího dokladu (předávací protokol, dodací list), podpisem doručenky objednatelem, převzetí faktury, podle toho, co nastane dříve.  3)    Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání této reklamace. Doba trvání reklamace počíná běžet dnem následujícím po přijetí zboží/služby k reklamaci a končí dnem vyřízení reklamace, nikoliv až dnem vyzvednutí/převzetí zpět zboží/služby objednatelem. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Byla-li reklamace zboží/služby v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží/služby za nové, záruka se obnovuje v plné výši, od okamžiku kdy objednatel převezme nové zboží/službu.  

III.  

ROZSAH ZÁRUKY  

  1) Záruka zaniká v následujících případech: 

 • vady vzniklé špatnou obsluhou, neodborným nebo nepřiměřeným zacházením, použitím a instalací, které jsou v rozporu s návodem k použití či obvyklým způsobem použití,
 • opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,
 • vady vzniklé v důsledku nesprávnosti, neúplnosti dat, podkladů a informací poskytnutých objednatelem dodavateli,
 • u věcí dodávaných za nižší cenu (se slevou) se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána, (e) poškození vzniklá: 
  • mechanickým poškozením věci,  
  • používáním věci v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v návodu k použití (teplota, chemické a mechanické vlivy prostředí),
  • neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o věc,
  • věc byla poškozena nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v návodu k použití nebo všeobecnými zásadami,
  • provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou konstrukce,
  • věc byla upravována objednatelem, popř. jinými osobami jím k tomu určenými,
  • věc byla poškozena přírodními živly nebo vyšší mocí,
 • poškození věci při dopravě (tyto závady je nutné řešit s dopravcem při převzetí),
 • u reklamovaného zboží/služby vypršela záruční doba.

 2) Dodavatel neodpovídá za vady, na které byl objednatel v době uzavírání smlouvy nebo při předání zboží/služby výslovně upozorněn. 

  

REKLAMACE ZJEVNÝCH VAD  

 • Objednatel je povinen zajistit prohlídku zboží/služby bezprostředně po jeho převzetí a zjevné vady (včetně množství a jakosti) zjištěné touto prohlídkou oznámit dodavateli nejpozději do dvou pracovních dnů ode dne převzetí zboží/služby elektronickou formou na emailovou adresu

dodavatele obchod@daycomp.eu nebo zaslat předmětnou reklamaci zboží nebo služeb na adresu provozovny společnosti a zároveň mu předložit: 

  reklamované zboží nebo službu,   popis zjevných vad,   nákupní doklady.  

 Dodavatel posoudí vytýkanou vadu a v případě, že reklamaci uzná za oprávněnou, vadu odstraní. 

 • Jestliže objednatel zboží/službu neprohlédne anebo nezařídí, aby bylo řádně prohlédnuto v době jeho převzetí, může uplatnit nároky z vad zjistitelných při takové prohlídce, jen když prokáže, že tyto vady mělo zboží/služba již v době přechodu nebezpečí škody na zboží/službě, tj. v době jeho převzetí. V případě, že objednatel neuplatní u dodavatele případné zjištěné vady bez zbytečného odkladu, tedy do dvou pracovních dnů, je dodavatel zproštěn odpovědnosti za tyto vady.
 • Pokud je na zboží/službě, které je objednateli dopravováno, zjištěno mechanické poškození obalu zboží/služby, je objednatel povinen zkontrolovat stav zboží/služby ihned při dodání a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození za přítomnosti dopravce. Odpovědnost za poškození v průběhu dopravy nese dopravce. Podepsáním dodacího listu objednatelem, objednatel souhlasí s převzetím zboží/služby a stvrzujete, že dorazilo nepoškozené vinou dopravy.

POSTUP PŘI UPLATNĚNÍ REKLAMACE SKRYTÝCH VAD  

1) V případě uplatnění reklamace zboží/služby, u kterých se v záruční době vyskytla skrytá vada, je objednatel povinen předložit: 

(a)  reklamované zboží/službu (včetně všeho příslušenství a veškeré dokumentace), případně umožnit kontrolu zboží/služby, (b)  kopii nákupních dokladů (faktura dokládající uzavření kupní smlouvy, resp. smlouvy o dílo ohledně reklamovaného zboží/ služby, záruční list, dodací list, předávací protokol, doručenku. Pokud bylo zboží/služba v minulosti již reklamováno, objednatel musí také předložit doklad o této minulé reklamaci, 

(c)  průvodní dopis, ve kterém objednatel uvede podrobný a co nejvýstižnější popis vytýkaných vad a jejich projevů a specifikaci nároků, které vůči dodavateli uplatňuje a dále kontaktní údaje objednatele (adresa, e-mail, telefonní číslo, faxové číslo). 

Průvodní dopis obsahující specifikaci reklamace je objednatel povinen dodavateli předložit ihned při uplatnění reklamace, nejpozději před předáním reklamovaného zboží/služby dodavateli. 

 • V případě uplatnění reklamace je objednatel povinen zboží/službu zabalit do vhodného obalového materiálu vyhovujícího nárokům dopravy daného zboží/služby, nejlépe do obalu originálního, a to z důvodu nebezpečí možného poškození zboží/služby. Dodavatel není povinen přijmout k reklamaci zboží/službu, nepředá-li jej objednatel s požadovanými součástmi a příslušenstvím.
 • Při zaslání zboží/služby zpět pomocí dopravní služby, je tato zásilka prováděna na náklady a riziko objednatele. Zboží/služba musí být zasláno/a na adresu sídla dodavatele a balík, ve kterém je zboží/služba zabaleno/a, musí být označen viditelně nápisem "REKLAMACE" a musí obsahovat reklamované zboží/službu spolu s doklady a dopisem dle odst. 1) tohoto článku.  

Zboží, které bude zasláno na náklady dodavatele, nebude dodavatelem přijato. Zpáteční doručení zboží po vyřízení oprávněné reklamace hradí dodavatel. Pokud bude reklamace posouzena jako neoprávněná, zboží bude na náklady a riziko objednatele zasláno na jeho adresu zpět. 

 • Reklamace musí být objednatelem uplatněna u dodavatele (a doručena) v záruční době.
 1.    

VYŘÍZENÍ REKLAMACE  1) Dodavatel se zavazuje

vyřídit reklamaci v přiměřené lhůtě stanovené dodavatelem, případně dohodnuté s objednatelem, s výjimkou uvedenou v čl. VII. tohoto reklamačního řádu. Dodavatel po prozkoumání předložených dokladů a zběžné prohlídce reklamovaného zboží/služby toto zboží/službu objednateli buď vrátí s tím, že reklamovanou vadu neuznává anebo reklamaci uzná a: 

 • pokud jde o vadu odstranitelnou (odstraněním vady neutrpí vzhled, funkce a kvalita zboží/služby):
  • vadu odstraní, nebo
  • reklamované zboží/službu nebo jeho/její část vymění za zboží/službu se stejnými nebo podobnými užitnými vlastnostmi od stejného nebo jiného výrobce, pokud toto není vzhledem k povaze věci neúměrné;
 • pokud jde o vadu neodstranitelnou (vada, jež brání v užívání zboží/služby):
  • nabídne objednateli slevu z ceny zboží/služby, nebo
  • nabídne objednateli možnost odstoupení od kupní smlouvy, resp. smlouvy o dílo.

Rozhodnutí o tom, zda se jedná o vadu odstranitelnou nebo neodstranitelnou, přísluší výhradně dodavateli. 

O převzetí reklamovaného předmětu do reklamačního řízení vystaví dodavatel objednateli písemný doklad, jehož správnost potvrdí obě smluvní strany svými podpisy. 

2)        O možnosti převzít reklamovaný předmět z reklamačního řízení (jak v případě kladně vyřízené reklamace, tak v případě odmítnutí reklamace jako neoprávněné) vyrozumí dodavatel objednatele předem dohodnutým způsobem (písemně nebo některým z dálkových komunikačních prostředků). Nevyzvedne-li si objednatel reklamovaný předmět po vyrozumění ze strany dodavatele do 3 pracovních dnů, je dodavatel oprávněn na náklady objednatele zaslat zboží/službu zpět objednateli.  3) V případě neoprávněné reklamace má dodavatel právo vyúčtovat objednateli částku odpovídající účelně vynaloženým nákladům na reklamační řízení, včetně nákladů na dopravu. 

4)        Vyskytne-li se u zboží/služby dodávané/ho za nižší cenu (se slevou) skrytá vada, která brání z funkčního hlediska užívání k danému účelu, má objednatel právo zboží/službu reklamovat v souladu s předchozími ustanovení tohoto článku. Pokud se vyskytne na zboží/službě dodávaném za nižší cenu jiná neodstranitelná vada, jež však nebrání v použití k danému účelu, má objednatel právo na přiměřenou slevu z ceny zboží/služby. 

  

VII.  Odlišná ustanovení pro spotřebitele   

 • Definice spotřebitele

Za spotřebitele se považuje osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. 

 • Záruční doba - vyjímka

Délka záruční doby na nové zboží/službu je 24 měsíců a u vybraného zboží/služeb může být dodavatelem prodloužena nad tuto zákonem stanovenou lhůtu. U zboží repasovaného je záruční doba 6 měsíců a u zboží použitého je záruka na zboží 30 dní a tato záruka bude delší v případě, že takovýto předmět má záruku výrobce delší než je 30 dní. 

 • Vyřízení reklamace
  1. a) Dodavatel se zavazuje rozhodnout o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží/služby potřebná k odbornému posouzení vady.
  2. b) Dodavatel se zavazuje vyřídit reklamaci včetně odstranění vady do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, popř. ve lhůtě domluvené mezi dodavatelem a objednatelem. Po uplynutí této lhůty má objednatel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.
  3. c) Stejná práva jako při výskytu neodstranitelných vad má objednatel i tehdy, projevíli se na zboží/službě stejná odstranitelná vada po předchozích dvou opravách, nebo vyskytujíli se na zboží/službě současně alespoň tři odstranitelné vady
 • Vrácení zboží

U zboží zakoupeného prostřednictvím internetového obchodu má objednatel nárok na jeho vrácení zpět dodavateli bez udání důvodu, a to do 14 dnů od doručení zboží. Zboží nesmí být žádným způsobem poškozeno či jinak znehodnoceno a nesmí nést žádné příznaky používání. Zboží musí být zabaleno v originálním obalu, balení musí obsahovat veškeré příslušenství a dokumentaci a musí být odesláno nejpozději 14. den od data doručení objednateli na adresu sídla dodavatele. Poštovné hradí objednatel. Po doručení takto zabaleného zboží zpět dodavateli bude objednateli zaslána částka odpovídající plné kupní ceně zaplacené za zboží, a to na bankovní účet objednatele nebo poštovní složenkou, popř. jiným způsobem dohodnutým mezi dodavatelem a objednatelem. 

 VIII.  Závěrečná ustanovení 

1) Tento reklamační řád je platný a účinný od data jeho vyhlášení a plně nahrazuje předchozí znění. 

 • Jestliže se jedna nebo více částí tohoto reklamačního řádu stane z jakýchkoliv důvodů neplatnou, netýká se to částí zbývajících.
 • Dodavatel si vyhrazuje právo provádět změny tohoto reklamačního řádu. Učiní tak vždy písemně a změny zveřejní obvyklým způsobem.
 • Dodavatel si s objednatelem mohou v kupní smlouvě či smlouvě o dílo písemně dohodnout odchylky od podmínek tohoto reklamačního řádu.

tyto reklamační podmínky nabývají účinnosti dnem 01.11.2022

Agartha Company s.r.o.
Místecká 1120/103
70300 Ostrava-Vítkovice
Česká Republika
IČO: 05663083
DIČ: CZ05663083
Textové stránky
Čeština
cz
Slovak
sk
EUR
PLN